Studio + Life
« zurück Installation "Epiphany", 2001, , 7000 x 12000 cm / 2755 x 4724''
nach oben